Nyhetsarkivet

RR 2016

2017-02-22

Regelrådets årsrapport 2016

Årets granskning har visat att kvaliteten på konsekvensutredningarna generellt sett har förbättrats jämfört med tidigare år. Detta reflekteras i en markant förbättring av statistiken avseende konsekvensutredningar som uppfyller de krav som ställs i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Över hälften (52 procent) av konsekvensutredningarna bedömdes uppfylla kraven. I rapporten redovisas några möjliga förklaringar till förbättringen.

Utöver den ordinarie granskningen har Regelrådet under året granskat fler konsekvensutredningar från EU än tidigare. Dessutom har det internationella samarbetet tagit en mer strukturerad form genom RegWatchEurope (RWE). RWE utgör ett forum som möjliggör utbyte av idéer och erfarenheter med andra granskningsorgan.

Trots den förbättrade statistiken visar en närmare analys på stora skillnader i kvaliteten. Det är tydligt att skilda förslagsställare har kommit olika långt i sitt arbete med konsekvensutredningar. Fortfarande fattas beslut om nya och ändrade regler trots att dess konsekvenser inte är tillräckligt utredda.

Läs mer och ladda ner Årsrapporten här (pdf 2 MB)

 

Förnybar el

2017-01-27

Yttrande över Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Regelrådet har yttrat sig över remissen om förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslaget innebär i huvudsak att en ny skattenedsättning införs där berörda aktörer kan göra avdrag för energiskatten på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på samma ställe som elen används.

Läs yttrandet om skattebefrielse för förnybar el här

2016-12-15

Yttrande över förslag till en ny paketreselag

paketresaDet föreslås bland annat i den nya lagen att ansvaret för fullgörandet av paketresor kommer att vila på arrangören, dvs. den som kombinerar och till försäljning erbjuder en paketresa. Återförsäljare kommer endast att vara ansvariga i de fall de till försäljning erbjuder paketresor som kombinerats av en arrangör som är etablerad utanför EES-området, som inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. En regressrätt införs också. Vidare innebär den nya lagen vissa ändringar i reglerna om förhandsinformation. Ändringarna innebär bland annat att de nuvarande reglerna om broschyrer tas bort och att det införs ett krav på att information ska lämnas genom ett särskilt standardinformationsformulär.

Läsa hela yttrandet om ny paketreselag

 

2016-11-28

Yttrande över betänkandet Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd

??????????Förslaget avser ändringar i försäkringsavtalslagen (2005:104) så att det förtydligas att kontraheringsplikten gäller när försäkring nekas helt eller delvis och att när en personförsäkring helt eller delvis nekas på grund av hälsotillståndet hos den som ska försäkras, ska beslutet grundas på en försäkringsmässig bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Kontraheringsplikten innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra någon att teckna eller förnya en sådan personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Det införs även en skyldighet för ett försäkringsbolag som nekar någon att teckna en personförsäkring att i samband med beslutet ange skälen för detta samt upplysa om vad den sökande ska göra för att få beslutet prövat. Yttrandet i sin helhet

2016-10-27

Yttrande över Vissa frågor om kommersiell radio

microphone at recording studio or radio stationFörslag om att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ges större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.Vidare anges att förslag lämnas om att ändra reglerna om hur många tillstånd som får innehas inom ett sändningsområde. Därtill lämnas förslag för att främja konkurrens och mångfald inom den kommersiella radion med avseende på reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd.

Hela Regelrådets yttrande om kommersiell radio

2016-09-27

Tysklands oberoende granskningsorgan firar 10 års jubileum

IMG_6863Merkel och NKRRegelrådets tyska motsvarighet Nationaler Normenkontrollrat (NKR), Nationaler Nomenkontrollrat, bjöd in till seminarium den 21 september i Berlin. Seminariet markerade NKR:s 10 års jubileum som oberoende organ och innehöll bland annat paneldebatter om att minska byråkratin och regelförenkling. Det diskuterades både vad som åstadkommits hittills som exempelvis ”one in – one out rule” men även nästa steg för att minska byråkratin. Därutöver överlämnandes NKR:s årsrapport till Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Före seminariet hade RegWatchEurope ett kortare möte då merparten av medlemmarna i RegWatchEurope även ärvarade på NKR:s seminarium.

2016-09-26

Riksrevisionens rapport ”Att hantera ett komplicerat skattesystem”

Granskingsrapport från RiksrevisionenRiksrevisionen har granskat Skatteverket och regeringens arbete för att hantera några delar av det svenska skattesystemet. Resultatet av granskningen redovisas i en granskningsrapport. Det övergripande syftet är att granska effektiviteten i de delar av Skatteverket som ska tydliggöra för företag hur de ska agera för att leva upp till sina skatteåtagande samt om regeringen har gett Skatteverket goda förutsättningar för detta arbete. Den innehåller slutsatser och rekommendationer till Skatteverket och regeringen. I kapitel 6, regeringens förenklingsarbete, redovisas bl. a. statistik från Regelrådets årsrapport och yttranden.

Rapporten ”Att hantera ett komplicerat skattesystem” (pdf 1 MB)

2016-09-19

Yttrande över Naturvårdverkets rapport Minskad förbrukning av bärkassar samt plastbärkassar

Plastic bags

Remissen innehåller förslag till ändring i miljöbalken och ändring i förordningen (2014:1073)Plastic bags om producentansvar för förpackningar. Förslaget avser hur Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62 av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 96/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (ändringsdirektivet), kan genomföras i Sverige genom bland annat bestämmelser om ett lägsta pris för plastbärkassar om 5 kronor för konsument. Förslaget innehåller vidare informationsansvar för producenter som i sin verksamhet tillhandahåller plastbärkassar genom att informera om alternativ till plastbärkassar och fördelarna med en minskad förbrukning av antalet plastbärkassar. Förslaget innehåller även ett rapporteringskrav för producenterna samt förslag om att regeringen ska ges ett generellt bemyndigade att införa föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder. Läs Regelrådets yttrande

2016-08-25

Yttrande över förslag till ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

Test score sheet with answersBetänkandet innehåller bl.a. förslag till ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning i tre delar. Systemet ska innehålla nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. Det föreslås att de nuvarande nationella proven i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan ska ersättas av nationella bedömningsstöd.

Förslagen anges innebära att antalet nationella prov som en elev ska genomföra minskar jämfört med idag. I årskurs 9 i grundskolan ska en elev i dag genomföra fem obligatoriska prov, vilket minskar till tre enligt förslaget. För de flesta elever på högskoleförberedande program i gymnasieskolan medför förslaget att antalet obligatoriska prov halveras jämfört med i dag.

I förslaget anges också att Statens skolverk ska utarbeta nationella bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 i grundskolan. Bedömningsstöden ska ersätta de nuvarande nationella proven. De ska vara obligatoriska för lärarna att använda.

Regelrådets yttrande och förslaget i sin helhet

2016-07-01

Tre Nordiska granskningsorgan möts

IMG_0370Nordiska råden samladeTill den 29 juni bjöds de nystartade norska och finska motsvarigheterna till Regelrådet in till Stockholm för ett möte på tjänstemannanivå. Mötet innebar en möjlighet till erfarenhetsutbyte och att knyta de nu tre verksamma oberoende granskningsorganen i norden närmare varandra.

Norges Regelråd

Finlands råd

2016-06-28

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

SONY DSCRemissen innehåller förslag till ändringar i förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Större förändringar anges främst gälla avgiften för ansökning om kliniska prövningar, införande av avgifter för icke-kommersiell verksamhet samt homeopatiska läkemedel. Sammanfattningsvis anges att förslaget medför en genomsnittlig avgiftsökning med 18 procent.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen överlag är tillräckligt tydlig. Det finns brister i vissa avseenden, såsom när det gäller beskrivningen av berörda företags antal och storlek och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Den information som ges om påverkan på administrativa kostnader, andra kostnader och verksamhet, konkurrensförhållanden och en rad andra aspekter är emellertid, trots brister i några fall, så tydlig att Regelrådet finner att konsekvensutredningen som helhet är tillräcklig. Läs hela yttrandet här.

 

2016-06-13

Yttrande över remissen En översyn av tobakslagen

electronic cigaretteRemissen innefattar i huvudsak förslag på tillståndsplikt för försäljning av tobak, en utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter, ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker och vissa förändringar i regleringen av snus samt i tillsynsorganisationen. Därutöver har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581). Som ett resultat av den översynen föreslår utredningen en ny, strukturellt omarbetad tobakslag. Slutligen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU).  Läs hela Regelrådets yttrande här.

 

2016-02-22

Regelrådets årsrapport 2015:Utredningar av företagens regelkostnader kan bli bättre

Årsrapport 2015 Regler är ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag. Regelrådet konstaterar att det fortfarande är många konsekvensutredningar av hur nya regler påverkar företag som håller för låg kvalitet. Och jämfört med 2014 har inga väsentliga förbättringar uppnåtts. Enligt Regelrådet bedöms en majoritet av de konsekvensutredningar som görs inte ha tillräcklig kvalitet för att uppfylla de krav som ställs i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet skriver i sin årsrapport att det finns starka skäl för att den utbildning och stödverksamhet som bedrivs av bland andra Tillväxtverket ska fortsätta och fokusera på förbättringar av analyser av hur regler påverkar företags kostnader och konkurrensförhållanden. Läs hela rapporten (pdf 1 MB) här.

COLOURBOX1230578 brandenbugerger tor

2016-02-01

RegWatchEurope board meeting i Berlin

Den 25 januari deltog Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist vid årets första möte som hölls mellan de fem ordförandena för medlemmarna i det informella samarbetet RegWatchEurope. På agendan stod bland annat att diskutera tänkbara kontakter med EU-kommissionen som kan genomföras under året och nya sätt att strukturera samarbetet på. Beslut fattades att ett roterande ordförandeskap i samarbetet ska införas där den organisation som håller i ordförandeskapet ansvarar för att sammankalla till möten och leda dem, upprätta agendor samt samordna dokumentation före och efter möten. Nederländska Actal blir den första medlem att hålla i ordförandeskapet och efter sommaren tar brittiska RPC över.

RegWatchEurope är ett samarbete mellan oberoende granskningsorgan i Europa och består förutom svenska Regelrådet av Actal (NED), NKR (GER), RPC (GBR) och RIAB (CZE). Läs mer om internationellt samarbete

loggor watchdogs

2015-12-16

Gamla ledamöter slutar och nya börjar vid årsskiftet

Tre av Regelrådets ledamöter slutar vid årsskiftet. Lennart Palm och Leif Melin har varit ordinarie ledamöter sedan 2009 och Eleonor Kristoffersson tillträdde 2012. De har bidragit med en gedigen kunskap om reglers effekter för företag och ett stort engagemang för Regelrådets verksamhet och utveckling. Vi tackar för deras insats.

Från årsskiftet tillträder Yvonne von Friedrichs, Lennart Renbjer och Claes Norberg som nya ordinarie ledamöter. Samuel Engblom blir ny vice ordförande.

Förändringar har även skett avseende ersättarna till ordinarie ledamöter i Regelrådet. Presentationer av alla nya ledamöter och ersättare kommer inom kort att publiceras under rubriken Om oss och Ledamöter

 

2015-10-21

Regelrådet på plats vid symposium om minskning av regelkostnader

IMG_0269

Den 19 oktober deltog Regelrådet via sin ordförande Pernilla Lundqvist vid ett symposium arrangerat av Regelrådets tyska motsvarighet Nationaler Normenkontrollrat (NKR). Eventet gick under namnet ”Effectively Limiting Consequential Costs of Laws” och innehöll bl.a. en paneldebatt där representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, ett tyskt departement och BusinessEurope diskuterade hur kostnader till följd av EU-regleringar ytterligare kan tydliggöras i lagstiftningsarbetet. Det välbesökta eventet gav nyttig information och utgjorde därtill ett tillfälle för att diskutera regelförenklingsfrågor med internationella kollegor.

"© European Union 2015"

"© European Union 2015"

2015-06-07

Konferens om bättre regelgivning i Europaparlamentet

Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist medverkade den 3 juni i ett större seminarium i Europaparlamentet arrangerat av Eurochambres “Lightening the load: National experiences and best practices for a new EU better law-making agreement”. Vid seminariet som samlade ca 100 deltagare presenterades och diskuterades kommissionens regelförbättringspaket och vad som är viktigt i det fortsatta arbetet med att åstadkomma bättre regelgivning inom EU. I diskussionen, som framförallt hade fokus på KOM:s förslag till ett interinstitutionellt avtal om regelförbättring mellan kommissionen,rådet och parlamentet samt frågan om oberoende granskning av konsekvensutredningar, medverkade representanter från KOM, olika politiska grupper i parlamentet, tjänsteman från generalsekretariatet till Europeiska unionens råd samt Eurochambres ordförande. Pernilla Lundqvist och hennes ordförandekollegor i Regelrådets motsvarigheter i RegWatch Europe bidrog med sina nationella erfarenheter av arbete med oberoende granskning.

2015-05-25

Regelrådet deltar i konferens i Europaparlamentet

Den 3 juni kommer Regelrådet genom sin ordförande Pernilla Lundqvist tillsammans med övriga råd i RegWatchEurope att delta i Eurochambres konferens ”Lightening the load: National experiences and best practices for a new EU better law-making agreement” som hålls i Europaparlamentet i Bryssel. Vid konferensen kommer det att lyftas fram erfarenheter och tillvägagångssätt från de olika nationella granskningsorganen som kan vara intressanta på EU-nivå. Därutöver kommer ledamöter från Europaparlamentet och representanter från EU-kommissionen och Rådet att delta med inspel i vad som ska utvecklas till en debatt med fokus på hur The Interinstitutional Agreement on Better Law-making, som är under omförhandling, kan utformas.

För att läsa mer om konferensen samt om anmälan, se här.

2015-05-06

Ny ledamot i Regelrådet

Regelrådet välkomnar en ny ledamot och två ersättare. Regeringen utsåg den 1 maj 2015 Samuel Engblom till ledamot i Regelrådet.  Personliga ersättare blir Sofie Rehnström och Marie-Louise Strömgren. Mer information om var och en kommer inom kort att läggas ut under om oss/ledamöter.

2015-04-01

”One in One out”-rule

COLOURBOX957835 berlinI samband med ett event i oktober 2014 organiserat  av Regelrådets tyska motsvarighet Normenkontrollrat (NKR) rekommenderade NKR den tyska regeringen att införa ett nytt mål för att minska eller åtminstone begränsa fullgörandekostnaderna för företag. I onsdags förra veckan tog den tyska regeringen beslutet att införa en så kallad ”One in One out”-regel. Den nya regeln kommer att träda i kraft den 1 juli 2015.

Denna grundregel ska gälla för alla lagstiftningsförslag som medför kostnader för företag. Alla ekonomiska bördor som tillkommer för företagen kommer att behöva kompenseras av lagstiftningsåtgärder som minskar dessa kostnader i samma storleksordning. Undantag ska göras endast i följande fall:

- Lagförslag på grund av europeiska eller internationella förpliktelser

- Lagförslag för att avvärja en fara eller

- Lagförslag med en livslängd på högst ett år

Läs mer om den nya regeln här.