Ledamöter

Pernilla Lundqvist

Ordförande

(f. 1980) ekon dr.

Pernilla Lundqvist är partner och redovisningsspecialist på EY och har disputerat vid Handelshögskolan i Göteborg. Hennes forskning inriktar sig på reglering inom extern redovisning. Hon är även författare till böcker på samma område. Pernilla är ordförande i FARs policygrupp för redovisning, ekonomisk expert i Hovrätten för västra Sverige och har medverkat som expert i en statlig utredning, Redovisningsutredningen, vars uppdrag bland annat var att förenkla redovisningsreglerna. Pernilla jobbar även med undervisning för praktiker samt undervisning och forskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inom extern redovisning och reglering.

Samuel Engblom

Vice ordförande

(f. 1973) jur.dr.

Samuel Engblom är samhällspolitisk chef på TCO och har tidigare varit chefsjurist på samma organisation. Innan han kom till TCO var han biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. Han disputerade vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens 2003. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar inom arbetsrätt, migration, beskattning och offentlig upphandling.

Claes Norberg

Ledamot

(f. 1960) jur. dr.

Claes Norberg är verksam som redovisningsexpert vid Svenskt Näringsliv och adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala universitet. Han är även ersättare i Tillsynsnämnden vid Revisorsnämnden och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Yvonne von Friedrichs

Ledamot

(f. 1955) ekon. dr. och professor

Yvonne von Friedrichs disputerade vid Stockholms universitet och arbetar sedan ett antal år som professor i företagsekonomi med inriktning på entreprenörskap vid Mittuniversitetet i Östersund där hon även innehar en docentur i Turismvetenskap. Hon är också gästprofessor vid Högskolan Väst i Trollhättan. Hennes forskningsintresse är främst inriktat på entreprenörskap och företagande kopplat till lokal och regional utveckling med speciellt fokus på förnyelseprocesser samt företagande på lika villkor. Förutom att föreläsa och handleda ett antal doktorander verkar Yvonne som ämnesföreträdare för företagsekonomi vid Mittuniversitetet. Hon är verksam som forskningsledare för ett antal forskningsprojekt med såväl nationella som internationella aktörer inom samt utanför akademin.

Lennart Renbjer

Ledamot

(f. 1948) jur. kand.

Lennart Renbjer var 2004 – 2014 rättschef i Näringsdepartementet. – Efter jur.kandexamen i Lund, tingstjänstgöring i Västervik och tjänstgöring vid Kammarrätten i Stockholm kom han till Kommunikationsdepartementet som rättssakkunnig och arbetade där till 1992, då han blev myndighetschef för Styrelsen för Riksfärdtjänst. År 1994 återvände han till Regeringskansliet och arbetade främst med lagstiftningsfrågor inom transportsektorn. Han hade tillika uppgiften att vara beredskapschef. Lennart Renbjer har även vikarierat som föredragande i riksdagens trafikutskott och som chefsjurist i dåvarande Transportrådet samt genomfört och deltagit i olika utredningar. – Han är delägare och styrelseledamot i handelsföretaget Renbjer & Magnusson AB samt driver egen konsultverksamhet.

Ebba Sjögren

Ersättare

(f. 1978) docent

Ebba Sjögren är docent vid Institutionen för redovisning och finansiering, Handelshögskolan i Stockholm.  Nuvarande forskningsprojekt undersöker implementeringen av anti-penningtvättslagstiftning inom professionella tjänsteföretag samt utvecklingen och användningen av finansiell information i gränssnittet mellan börsnoterade företag och kapitalmarknadsaktörer. Ebba Sjögren har bidragit till den statliga offentliga utredningen om patientens val i primärvården (2008) samt varit delprojektledare för en vetenskaplig utvärdering av Tio100-projektet i Norrtälje (2012). Hon är ledamot i Handelshögskolan i Stockholms MBA Admissions Board och redaktionsmedlem för tidsskriften Valuation Studies. Tidigare satt hon i styrelsen för den akademiska tankesmedjan Leading Health Care.

Sofie Rehnström

Ersättare

(f. 1958) jur.kand.

Sofie Rehnström är jurist på LO. Hon arbetar huvudsakligen med frågor rörande kollektivavtal och kollektivavtalsförhandlingar samt som expert på arbetsrätt, avtalsrätt, eu-rätt och offentlig upphandling. Hon är ledamot av Arbetsdomstolen och Nämnden mot Diskriminering samt ersättare i Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar. Hon är styrelseledamot i Fora AB. Hon har varit expert i ett flertal statliga utredningar inom bl.a. arbetsrätt och offentlig upphandling. Innan hon kom till LO arbetade hon som förbundsjurist på Svenska Transportarbetareförbundet.

Marie-Louise Strömgren

Ersättare

(f. 1949) Socionom, förvaltningslinjen Stockholm

Marie-Louise Strömgren har varit anställd på SACO (1978-2011). Senast som utredare med särskilt ansvar för sakområdena socialförsäkringar resp arbetstider och har även arbetat med arbetsrättsfrågor. Hon har deltagit i ett antal statliga utredningar inom dessa områden. Dessförinnan har Strömgren arbetat som förhandlare på SACO om löner, allmänna villkor och arbetstider. Hon har också ansvarat för förhandlingar om omställningsavtal för den kommunala resp statliga sektorn och varit ledamot i Trygghetsstiftelsens styrelse (1990-2011). Samt varit ledamot i Arbetsdomstolen, nu senast åren 2010-2016.

Karin Hellerstedt

Ersättare

(f. 1975) ekon.dr.

Karin Hellerstedt är Docent i företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS). Där forskar och undervisar hon i entreprenörskap på såväl kandidat- som magisternivå. Hennes forskning rör frågor kopplat till entreprenörskap och företagande. I sin forskning har hon studerat företagsstarter, tillväxt, ägarskiften och företagsnedläggning. Nyligen blev hon även handledare för tre doktorander vid Addis Ababa University (AAU) inom ramen för ett samarbete mellan JIBS, AAU och SIDA. För sin forskning erhöll Karin 2010 Certificate of Distinction från National Federation of Independent Business (NFIB). Hon har publicerat flera artiklar i internationellt rankade tidsskrifter.

Annika Bergman

Ersättare

(f. 1966) Lantmästare och företagare

Annika Bergman är delägare i Elgesta Förvaltning AB, ett lantbruk utanför Örebro. Dessutom äger hon Agromind AB, ett konsultföretag inom det gröna näringslivet. Annika verkar som föredragshållare, krönikör och författare inom områden som företagande, ledarskap och landsbygdsutveckling. Hon har flera styrelseuppdrag, för närvarande bland annat som ledamot i LRFs förbundsstyrelse, vice ordförande Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, ordförande Hushållningssällskapet Halland, vice ordförande i Stiftelsen Lantbruksforskning, ledamot i Folk o Försvar, ledamot i Biototal Group AB samt ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen. Annika är aktiv i SME-Kommittén inom Svenskt Näringsliv, engagerad i regelförenkling genom NNRs företagargrupp. Dessutom är hon ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin sedan 2004.

 

Mikael Ek

Ersättare

(f. 1987) doktorand

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet. Han har tidigare arbetat som adjungerad lärare vid Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad på gränsöverskridande handel ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv med fokus på frågor som rör företag. Mikael Ek är även ämnesansvarig för den mervärdesskatterättsliga undervisningen inom ramen för fördjupningskursen Företagsbeskattning 30 HP som ges inom ramen för Uppsala universitets juristutbildning.

Lars Silver

Ersättare

(f 1966) Professor

Lars Silver är professor i Handel och Logistik vid Handelshögskolan, Umeå universitet, samt biträdande prefekt vid institutionen för företagsekonomi. Lars är för närvarande även ordförande i Svenska företagsekonomers förening som samlar närmare niohundra anställda företagsekonomer på 25 svenska lärosäten. Lars disputerade vid Uppsala universitet med en avhandling om finansiering av mindre företag och har därefter arbetat tio år vid KTH med bland annat utred-ningar gällande förmånsrätt, företagares borgensåtaganden och affärsänglanät-verk. Lars har också arbetat med ett antal projekt rörande mindre företags finansiering och allmänna tillväxt och har under åren intervjuat över etthundra företagsledare om frågor rörande företags tillväxt.

 

Sven-Göran Alm

Ersättare