Internationellt arbete

RegWatchEurope

Sverige är inte ensamma om att arbeta med regelförenkling och det finns motsvarigheter till Regelrådet i andra länder.  I Nederländerna finns Adviescollege toetsing administratieve lasten (ACTAL). Tyskland har ett Nationaler Normenkontrollrat (NKR). I Storbritannien finns Regulatory Policy Committee (RPC) och i Tjeckien finns Regulatory Impact Assessment Board (RIAB). Regelrådet samarbetar tillsammans med dessa fyra andra råd inom det informella nätverket RegWatchEurope. De fem granskningsorganen har till viss del mandat och uppdrag som skiljer sig åt från varandra. Samtidigt finns den gemensamma nämnaren att vi alla är oberoende organ som granskar förslag och/eller konsekvensutredningar med effekter av betydelse för företag. Vid regelbundna möten och kontakter diskuteras hur vi gemensamt kan arbeta för regelförenkling inom EU och ökad användning av konsekvensutredningar. Samarbetet har bland annat resulterat i ett antal gemensamma skrivelser.

Joint response of RegWatchEurope to consultations on IA Guidelines (Sept 2014) (pdf 366 KB)

Joint response of RegWatchEurope to consultations on Stakeholder Consultation Guidelines (Sept. 2014) (pdf 270 KB)

Position Paper – A Smart Agenda for the New European Comission – RegWatchEurope on the future of European smart regulation (Aug 2014) (pdf 588 KB)

Position Paper – The European Commissions public consultation on the draft Guidelines for Evaluation (Feb 2014) (pdf 430 KB) (pdf 430 KB)

Position Paper – Cutting red tape and Better regulation (Sept 2012) (pdf 195 KB) (pdf 195 KB)

Position Paper – The End of the Commissions’s Actioin Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union, What comes next? (Nov 2011) (pdf 73 KB) (pdf 73 KB)

Regelförenkling på EU-nivå

EU-kommissionen

Under den första Barosso-kommissonen (2004-2009)presenterades en rad initiativ i syfte att förbättra lagstiftningsarbetet i EU och åstadkomma minskade regelbördor. Bland annat initierades år  2006 ett åtgärdsprogram där fokus lades på att se över ett sjuttiotal rättsakter från 12 sektorer som identifierades som särskilt regeltunga. Ett mål om att minska de administrativa kostnaderna till följd av EU-lagstiftning med 25 % fram till år 2012 presenterades också. Andra åtgärder som presenterades var en konsekvensbedömningsnämnd (IAB) som inrättades inom kommissionen och en högnivågrupp för regelförenklingsfrågor med mandat fram till år 2014 och uppdrag att ge råd till kommissionen.

REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme) kan ses som en fortsättning på det arbete som inleddes 2006 då det är kommissionens pågående regelförenklingsprogram för att åstadkomma EU-lagstiftning som är enklare, effektivare och mindre kostsam för företag, arbetstagare och medborgare. Äldre rättsakter granskas löpande för att undersöka om åtgärder så som förenklingar, upphävande, återkallelse och utvärdering är nödvändiga med hänsyn till regelförenklingsarbetet. Genom detta pågående arbete har de regelområden och särskilda rättsakter med mest potential för förenkling och effektivisering identifierats.

Sedan den nya kommissionen under ordförande Jean-Claude Juncker och hans förste vice ordförande Frans Timmermans tillträdde hösten 2014 har det tydligt markerats en höjd ambitionsnivå vad gäller kommissionens regelförenklingsarbete

Better regulation

Europaparlamentet

I Europaparlamentet finns sedan år 2013 en enhet som granskar och utvärderar lagstiftningsförslag och konsekvensutredningar från kommissionen. Vid behov upprättar enheten konsekvensutredningar för större ändringsförslag som parlamentets ledamöter gör i ursprungsförslag. Inrättandet av enheten är en positiv utveckling av parlamentets arbete med regelförenklingsfrågor.

European Parliament

Rådet

I Europeiska unionens råd läggs en stor del av ansvaret kring regelförenkling och konsekvensutredningar fortfarande på de enskilda medlemstaterna. Det finns dock signaler på att regelförenkling får större och större utrymme även i Rådet.

IAB – blir RSB (Regulatory Scrutiny Board)

IAB, Impact Assessment Board,  inrättades av kommissionen i slutet av 2006 med uppdrag att granska och komma med yttranden över de konsekvensutredningar som upprättats inom de olika direktoraten. IAB utgör således en form av internt gransknings- och kontrollorgan. Det är en oskriven regel att en konsekvensutredning måste få ett godkännande från IAB innan den, tillsammans med lagförslaget, kan presenteras för Europaparlamentet och rådet. När kommissionens lagförslag publiceras görs det tillsammans med IAB`s yttrande om konsekvensutredningen. Ordföranden i IAB är vice generalsekreterare för kommissionens generalsekretariat och övriga ledamöter består av högre tjänstemän från de olika direktoraten.

Den nytillträdda kommissionen har presenterat en del nyheter vad gäller IAB. Dels kommer den att istället omnämnas Regulatory Scrutiny Board, dels kommer dess medlemmar hädanefter utses på ett mer transparant sätt och arbeta fullt tid uteslutande för nämnden. Två medlemmar kommer också att rekryteras utifrån kommissionen.

Regulatory Scrutiny Board