Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Closeup of woman with shopping cart.

Remissen innehåller förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation. Det föreslås att en anmälningsplikt för livsmedelsföretag införs för livsmedel märkta med uppgifter om att de är fria från vissa allergener. Anmälan ska göras till Livsmedelsverket som vidarebefordrar anmälan till berörd kontrollmyndighet.

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring om livsmedelsinformation (pdf 135 KB)

Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I förslaget anges att föreskrifterna bland annat innehåller nya krav på företagens sårbarhetsanalys och riskanalys, identitetskontroll, bevarande av handlingar och uppgifter, funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll samt egenskaper hos det visselblåsningssystem som företagen ska ha.

Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Alla nyheter