Energimarknadsinspektionens rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder

Rubricerade ärende, diarienummer M2016/00533/Ee, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)