Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

Rubricerade ärende, diarienummer FI 16-12527, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)