Jordbruksverkets föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter

Rubricerade ärende, diarienummer 2.3.16-5762/13 har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 590 KB)