Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2016/01000/FPM, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse att Regelrådet yttrar sig över remissen.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 574 KB)