Promemoria om utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2016/01353/S3, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)