Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2016/01010/V, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)