Skolverkets förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2010:218) om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Rubricerade ärende, diarienummer 2015:317, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Regelrådets yttrande

(pdf 79 KB)

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)

Taggar:

vuxenutbildning