Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2016-27, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 658 KB)