Yttrande över avdrag för klimatkompensation genom borttagande av utsläppsrätter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

I remissen föreslås en ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Den föreslagna ändringen innebär att en borttagning av en utsläppsrätt ska likställas med en avyttring. Det föreslås också att kapitalförluster på grund av borttagning av en utsläppsrätt får dras av i den utsträckning utsläppsrätten motsvarar näringsverksamhetens utsläpp av sådana växthusgaser som avses i 1 kap. 2 b § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter under det aktuella beskattningsåret. Det föreslås att avdraget ska göras i inkomstslaget kapital för enskilda näringsidkare och i inkomstslaget näringsverksamhet för övriga.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 911 KB)