Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till ändringar i förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

Större förändringar anges främst gälla avgiften för ansökning om kliniska prövningar, införande av avgifter för icke-kommersiell verksamhet samt homeopatiska läkemedel. Sammanfattningsvis anges att förslaget medför en genomsnittlig avgiftsökning med 18 procent.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)