Yttrande över promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

I promemorian föreslås att en fastighet ska anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Vidare föreslås det att detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 528 KB)