2016-11-09

Justitiedepartementet

Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36)

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/06769/L1, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Regelrådets kanslisvar

Det bakomliggande förslaget