2016-10-28

Boverket

Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, diarienummer 3151/2016, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Regelrådets kanslisvar

Det bakomliggande förslaget