2016-05-11

Miljö- och energidepartementet

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21)

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, diarienummer M2016/00703/KI, har remitterats till Regelrådet.

Förslagets effekter för berörda företag kan i allt väsentligt ännu inte bedömas. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende. Regelrådet förutsätter att kommande förslag till författningar på området remitteras till Regelrådet på sedvanligt sätt.