2016-11-09

Finansdepartementet

Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig