2016-11-09

Finansdepartementet

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning, KOM(2016) 686