2017-04-19

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område avseende fördelning av laxkvot

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, ert diarienummer 1254-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.