2017-03-29

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, diarienummer 2017/00485, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.