2017-03-29

Miljö- och energidepartementet

Miljö- och energidepartementets promemoria: Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, diarienummer M2016/02523/Ke, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.