Folkhälsomyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Rubricerade ärende, ert diarienummer 366/2019, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis

Rubricerade ärende, diarienummer 01647-2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2018:41) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Rubricerade ärende, diarienummer 03794-2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror

I förslaget regleras vilka säkerhetsdetaljer som ska användas vid märkning på styckförpackningar av tobaksvaror. Detaljerna är framtagna utifrån nyckelfaktorerna; svårigheten att imitera, kontrollbarhet, implementeringsbarhet samt kostnad. De äkthetsdetaljer som föreslås är

  1. Guilloche (synlig)
  2. Optisk varierbar tryckfärg (synlig)
  3. Mikrotryck (delvis synlig)
  4. Anti-Stokes-tryckfärg (osynlig)
  5. Fluorescerande tryckfärg (delvis synlig)

Guilloche – ornamentaliskt mönster som består av två eller fler sammanflätade band tryckta i flera icke-standardiserade mönster som ofta trycks med offsettryck.

Införandet av bestämmelserna om säkerhetsmärkning ska, enligt förslaget, ske i två steg: den 20 maj 2019 och den 20 maj 2024.

Yttrande över förslag till föreskrifter om tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel och om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslaget om tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel och om erkännande av yrkeskvalifikationer innebär att bestämmelserna delas upp för växtskyddsmedel och biocidprodukter avseende tillämpningsområde samt tillstånds- och utbildningskrav samt ansökningsförfarande.

Med förslaget ändras tillståndsgivningen för användning av bekämpningsmedel, så att det blir möjligt för enskilda yrkesutövare att ansöka om tillstånd antingen för både biocidprodukter och växtskyddsmedel eller enbart det ena.

Det befintliga kravet på att den sökande ska ha praktisk erfarenhet för att få ett användningstillstånd för tillståndspliktiga bekämpningsmedel tas bort.

För bekämpningsmedel för vilka särskilt omfattande kunskapskrav gäller har kravet på praktisk erfarenhet förtydligats och ett nytt krav har förts in gällande praktikens längd. Den praktiska erfarenheten kan, enligt förslaget, avse både växtskyddsmedel och biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde eller enbart det ena. Vidare kan den praktiska erfarenheten avse användning av bekämpningsmedel som omfattas av tillstånd enligt både 1 och 2 §§ (2 kap.). Den sökande ska ha arbetat minst 1 500 timmar med tillståndspliktiga bekämpningsmedel under de senaste två åren.

Kravet på att den sökande av tillståndet ska ha teoretiska kunskaper behålls, men en ny formulering gällande växtskyddsmedel föreslås, så att lydelsen blir att den sökande ska ha tillräckliga kunskaper om en säker och hållbar användning av växtskyddsmedel i enlighet med bilaga 1 till hållbarhetsdirektivet.

Till ansökan om tillstånd ska den sökande, enligt förslaget, bifoga utbildningsbevis från utbildning anordnad av Folkhälsomyndigheten samt kopia av giltig legitimation. En tidsbegränsad dispens från kravet på utbildningsbevis kan ges om det finns särskilda skäl.

Ett beviljat tillstånd ska som längst löpa fem år från utbildningsbevisets utfärdandedatum. Tidigare bestämmelser har inneburit att giltighetstiden varit längre än fem år, eftersom den 31 december fem år efter utbildningen har satts som slutdatum för tillstånden. Tillståndet kan tillfälligt förlängas om det finns särskilda skäl. Bestämmelser om möjlighet att återkalla ett tillstånd införs. Ett tillstånd ska, liksom framgår av gällande föreskrifter, kunna förnyas en gång utan att den sökande behöver genomgå utbildning. Detta ska, enligt förslaget, emellertid inte gälla för användningstillstånd för bekämpningsmedel som avser särskilt omfattande kunskapskrav.

Folkhälsomyndigheten får, med förslaget, ansvar för att även anordna utbildning i att använda biocidprodukter. Idag föreligger enbart ansvar för att anordna utbildning i hantering av växtskyddsmedel. Utbildningen ska vara den enda som är godkänd för att ansöka om användningstillstånd för biocidprodukter. Liksom det blir möjligt att utfärda separata tillstånd, kan Folkhälsomyndigheten med förslaget även anordna separata utbildningar.

Enligt förslaget ska utbildningsbevis även utfärdas beträffande användning av biocidprodukter. Giltighetstiden för bevisen ska vara tio år för de som avser bekämpningsmedel enligt 2 kap. 4 § och 5 år för de som avser bekämpningsmedel enligt 2 kap. 5 §.

Slutligen avser förslaget bestämmelser gällande ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer i samband med etablering i Sverige. En ansökan ska innehålla fullständigt namn och adress, en kopia av giltigt pass, kopia av bevis på formella kvalifikationer, kompetens- eller utbildningsbevis som inte är äldre än fem år samt kopia av intyg om eventuell yrkeserfarenhet. Det framgår även vilket underlag den sökande ska komplettera sin ansökan med i fall beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer villkoras.

Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förslaget innebär att Folkhälsomyndigheten tydliggör krav på språk, egenkontroll och produktkontroll.

Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om verkställighet för uttag av avgifter för tobaksprodukter

Rubricerade ärende, diarienummer 04241-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror m.fl.

Remissen inkom till oss den 9 december 2016 med begärt svarsdatum senast den 19 december. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 9 december 2016 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Remiss angående upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

 

Remiss angående upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Folkhälsomyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackningar av tobaksvaror

Rubricerade ärende, diarienummer 01598-2016-9.1.1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Folkhälsomyndigheten föreslår att föreskrifterna FoHMFS 2014:9 ska upphävas och ersättas med fem nya föreskrifter. De fem föreskrifterna genomför tobaksdirektivet i de delar som inte regleras i tobakslagen (1993:581) eller tobaksförordningen (ännu inte beslutad).

Dessa fem föreskrifter föreslås:

• Föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar.

• Föreskrifter om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i tobaksvaror.

• Föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackningar av tobaksvaror.

• Föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror.

• Föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten föreslås endast kompletterande bestämmelser, utöver det som tobaksdirektivet anger, i två föreskrifter.

Nämligen i:

• Föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror, och i

• Föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning.

Det som kompletterar bestämmelserna är dels att förtydliganden om tidpunkter för inlämnande av uppgifter samt dispens från dessa tidpunkter föreslås. Därutöver föreslås också förtydliganden om att inlämnande av vissa uppgifter och anmälan av nya tobaksvaror ska göras elektroniskt och via EU-kommissionens tekniska lösning. Slutligen föreslås också en övergångsbestämmelse som gäller för föreskrifterna om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning.

 

Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag på föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust.

I föreskrifterna anges att lagerdeklarationav vin och druvmust enligt artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 ska lämnas via elektroniskt formulär som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten eller på blanketten Lagerdeklaration av vin och druvmust, som finns som bilaga till föreskrifterna. Det anges vidare att lagerdeklarationen ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 september och att föreskrifterna träder i kraft i juni 2015.

Uppgifter som ska lämnas enligt blanketten är bland annat den plats där produkterna förvaras samt vilket slags vin det är. Det ska även, förutsatt att det är relevant för deklarantens lager, anges om vinlagret är i produktionsledet, handelsledet från EU eller

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobak (FoHMFS 2015:XX)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter