2016-08-24

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, diarienummer 2016-2045, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.