2016-05-11

Finansdepartementet

Promemoria om utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning