2016-12-21

Socialstyrelsen

Remissen innehåller förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Regelrådets ställningstagande:

Tumme ner

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Förslaget anges komplettera bestämmelserna i 3 kapitlet patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ledningssystemföreskriften) avseende vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. Förslaget anges vidare fokusera på utredning av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada och därtill kopplad information.Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete