2017-01-18

Transportstyrelsen

Transportstyrelsens förslag till ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden)

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2016-5, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.