2017-02-15

Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets förslag till ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet m.fl.