2016-10-05

Finansinspektionen

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om verksamhet med bostadskrediter, samt följdändringar i ett antal andra föreskrifter. Föreskriftsförslaget om verksamhet med bostadskrediter innehåller bland annat bestämmelser om vad ansökan ska innehålla, om krav på verksamheten, ägar- och ledningsprövning samt krav på personalens kunskap och kompetens.