2017-03-01

Havs- och vattenmyndigheten

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till förbud för visst trålfiske i Skagerrak/Kattegatt under perioden 1 januari – 30 september varje år

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Remissen innehåller Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Förslaget innebär att trålfiske i Skagerrak och Kattegatt med en maskstorlek om minst 16 mm men understigande 32 mm är förbjudet under perioden från den 1 januari till den 30 september varje år.