2016-03-02

Kulturdepartementet

Yttrande över Kulturdepartementets remiss avseende Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål

Regelrådets ställningstagande:

Tumme ner

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Rapporten innehåller en översyn av kulturmiljölagen respektive förordningen gällande bestämmelser om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. Förslagen avser att modernisera regelverket så att det i högre utsträckning än idag utformas som ett kvalitetsskydd för kulturföremål av stor betydelse för det nationella kulturarvet.