2017-03-01

Finansdepartementet

Yttrande över Ny resegarantilag (SOU 2016:84)

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

I remissen lämnas förslag till resegarantilag, förslag till paketreselag, förslag till resegarantiförordning och förslag till ändringar i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet.

Det anges att förslaget innebär en lagstiftning som gör det möjligt att tillhandahålla insolvensskydd i olika former. För samtliga dessa former av insolvensskydd används resegaranti som ett samlat begrepp.

 

Regelrådets yttrande

Det bakomliggande förslaget