2016-09-19

Post- och telestyrelsen

Yttrande över Post- och telestyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Post- och telestyrelsens (PTS) föreslår i remissen en ändring i sina föreskrifter om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst. Ändringen görs för att anpassa den svenska regleringen till införandet av eCall i Sverige, vilket kommer från det s.k. ITS-direktivet . Begreppet eCall definieras i föreskriftsförslaget som ”nödsamtal från fordon som aktiveras automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt, och som innehåller en uppsättning uppgifter, samt upprättar en ljudkanal mellan de personer som befinner sig i fordonet och samhällets alarmeringstjänst via ett allmänt mobilt kommunikationsnät”.