2016-05-25

Finansdepartementet

Yttrande över promemoria om höjning av alkoholskatt

Regelrådets ställningstagande:

Tumme ner

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

I promemorian föreslås ändringar i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Förslaget är att punktskatterna på öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl samt mellanklassprodukter höjs med 4 procent och att punktskatten på etylalkohol höjs med 1 procent. Den särskilda skatt som i vissa fall tas ut vid privat import av alkohol från tredjeland justeras på motsvarande sätt.