2016-04-14

Finansdepartementet

Yttrande över promemoria om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Regelrådets ställningstagande:

Tumme ner

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning