2017-02-02

Näringsdepartementet

Yttrande över promemorian Återbostadisering

Regelrådets ställningstagande:

Tumme ner

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Promemorian innehåller förslag till ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF). Det föreslås att en ny bestämmelse införs i PBF om undantag från utformnings- och egenskapskrav på byggnadsverk. Förslaget innebär att utformnings- och egenskapskraven på bostäder som tillkommer genom ändrad användning av utrymmen i flerbostadshus ska ställas med utgångspunkt i utformningen och egenskaperna hos befintliga bostäder i huset.