2017-04-19

Finansdepartementet

Yttrande över promemorian Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning