2016-12-07

Socialdepartementet

Yttrande över Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33

Regelrådets ställningstagande:

Tumme ner

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

I remissen lämnas förslag till ändring i alkohollagen (2010:1622) och ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Förslaget anges innebära att möjligheterna för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) begränsas och förtydligas. Det anges innebära att ett krav införs att köparen ska anlita den transportör som för in alkoholdryckerna till Sverige.