2016-04-27

Finansdepartementet

Yttrande över Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Tumme ner

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning