2016-03-02

Skolverket

Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om ny kursplan i svenska som andraspråk samt förslag till nationella delkurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Regelrådets ställningstagande:

Tumme ner

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

I remissen föreslås en ny nationell kursplan för kursen svenska som andraspråk samt införandet av nationella delkurser för de kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng