2017-03-15

Statistiska centralbyrån

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till nya föreskrifter som föreslås ersätta SCB-FS 2010:10 om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik och avser den årliga undersökningen Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI). Blanketterna, som är en integrerad del av föreskriften i form av bilagor, behöver uppdateras avseende variabelinnehåll, vilket gör att föreskriften måste ersättas. I den nya föreskriften föreslås en bruttolista med variabler ersätta de branschspecifika blanketterna för att få en mer flexibel föreskrift.