2017-03-01

Statistiska centralbyrån

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag

Regelrådets ställningstagande:

Tumme ner

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter för it-statistik och avser undersökningen It-användning i företag för år 2017. Det är en årlig undersökning som är gemensam för EU-länderna och omfattar företag med 10 anställda eller fler.

I undersökningen efterfrågas uppgifter om företagens tillgång till och användning av informationsteknik.