2016-10-28

Transportstyrelsen

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Förslaget avser ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. Regleringen berör utbildningskrav och krav om certifikat för personal som ska tjänstgöra ombord på fartyg som drivs med alternativa bränslen.