2016-10-19

Näringsdepartementet

Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Transportstyrelsen föreslår att kraven om vilken personal som ska inneha certifikat för tjänstgöring på fartyg införlivas i svensk rätt genom bestämmelser i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Vidare föreslår Transportstyrelsen att kraven om vad som krävs för att erhålla certifikaten införs i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.