2016-05-11

Näringsdepartementet

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor, ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor samt en följdändring i körkortslagen (1998:488). Förslaget innebär att kraven på att det vid en trafikskola ska finnas en godkänd trafikskolechef och en eller flera godkända utbildningsledare tas bort. Kravet på att det vid en trafikskola ska finnas en eller flera godkända trafiklärare behålls och de krav som ställs på trafikläraren, samt tillståndsinnehavararens ansvar, förtydligas.