Stöd till departementen

Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådets yttranden publiceras här.

Ska ditt departement tillsätta en utredning?

Specificera gärna i kommittédirektivet om ni ser att förslaget kan komma att påverka företag samt att utredningen kan vända sig till Tillväxtverket för stöd i arbetet med konsekvensutredningen.

Behöver ditt departement hjälp med att granska konsekvensutredningar från EU?

Regelrådet kan på begäran av departement kan bistå med att granska konsekvensutredningar till sådana förslag från EU som bedöms ha stor påverkan på företag i Sverige. En sådan granskning resulterar i att rådet avger ett yttrande innehållandes de brister som identifierats samt en eventuellt rekommendation huruvida en svensk konsekvensutredning bör upprättas och vad den bör innehålla.  Regelrådet kan verka stödjande i arbetet med att upprätta en svensk konsekvensutredning men ansvaret för upprättandet  ligger dock inte på Regelrådet utan på departementen. Du når oss per mail på adressen regelradet@regelradet.se eller via växel 08-681 91 00. Se även under Kontakter för mailadress och telefonnummer till enskilda medarbetare.

Hur och var kan jag få stöd i arbetet med en konsekvensutredning?

• Kontakta Tillväxtverket, Annika LeBlanc, enheten Förenkling. Tel: 08-681 65 89, annika.leblanc@tillvaxtverket.se

Reglernas konsekvenser

• I Regelräknaren kan du göra en simulering för att beräkna och mäta den administrativa kostnad som en föreslagen ändring kan medföra för ett företag.

Hur och vart skickar jag en remiss till Regelrådet?

Betänkandet med författningsförslag och konsekvensutredning skickas till: regelradet@regelradet.se Är förslaget omfattande vill vi ha det även via brev till: Regelrådet, Box 4044, 102 61 Stockholm. Regelrådet måste ha minst två veckor på sig att yttra sig över betänkandet. Viktiga förordningar och riktlinjer:

Kommittéförordning (1998:1474) (pdf 18 KB)

Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Riktlinjer för Regeringskansliets överlämnande av underlag till Regelrådet (pdf 2 MB)

Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med konsekvensutredningar (pdf 4 MB)