Stöd till kommittéer

Stöd till kommittéer

Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Ett betänkande remitteras till Regelrådet. Regelrådet yttrar sig över konsekvensutredningens kvalitet. Här publiceras Regelrådets remissvar.

Vilket stöd kan du som arbetar i en kommitté få?

Behöver du som arbetar i en kommitté stöd i arbetet med att göra en konsekvensutredning är du välkommen att kontakta Tillväxtverket för att få hjälp via Tillväxtverkets växel 08-681 91 00 eller via hemsidan Utbildning och råd.

Det är viktigt att arbetet med konsekvensutredningen påbörjas så tidigt i processen som möjligt och inte endast sker i slutet av utredningstiden. För att Regelrådet ska kunna ge så bra hjälp som möjligt är det också viktigt att du inte väntar för länge med att kontakta oss. Tänk på att det kan behövas flera avstämningar kring utkastet.

Hur och vart skickar jag en remiss till Regelrådet?

Ansvarigt departement skickar betänkandet med författningsförslag och konsekvensutredning till regelradet@regelradet.se

Är förslaget omfattande vill vi  även ha det via brev till:

Regelrådet, Box 4044, 102 61 Stockholm.

Över 2 kg: Tillväxtverket, Regelrådet, Västgötagatan 1, 118 27 Stockholm.

Regelrådet måste ha minst två veckor innan sammanträdet på sig att yttra sig över betänkandet.

Viktiga förordningar och riktlinjer:

Kommittéförordning (1998:1474)

Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Riktlinjer för Regeringskansliets överlämnande av underlag till Regelrådet (pdf 2 MB)

Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med konsekvensutredningar (pdf 4 MB)