Stöd till myndigheter

OBS! Regelrådets stödjande och utbildande verksamhet för myndigheter har nu övergått till Tillväxtverket.  

Alla förvaltningsmyndigheter ska göra en konsekvensutredning innan en ny eller ändrad föreskrift meddelas. Kan föreskriftsförslaget få effekter av betydelse för företag ska Regelrådet få tillfälle att yttra sig över förslaget och tillhörande konsekvensutredning. Regelrådet måste ha minst två veckor innan sammanträde på sig att yttra sig över remissen.

Vad händer med en remiss som jag skickar in till Regelrådet?

  •  Regelrådet yttrar sig: Rådet bedömer konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslag kan få för företag.
  •  Regelrådet lämnar kanslisvar: Om det författningsförslag som remitterats till rådet inte bedöms medföra några effekter av betydelse för företag lämnas ett kanslisvar. Kanslisvar lämnas också om rådet fått för kort remisstid eller om remissen endast gäller allmänna råd.

Här finns alla remissvar.

Hur och var kan jag få stöd i arbetet med en konsekvensutredning?

Vägledning för konsekvensutredning

Tillväxtverkets webbverktyg Regelräknaren hjälper dig med simuleringar för att beräkna och mäta administrativa kostnader.

Hur och var skickar jag en remiss till Regelrådet?

Förslag till författningstext och konsekvensutredning skickas till: regelradet@regelradet.se Regelrådet måste ha minst två veckor innan sammanträde på sig att yttra sig över remissen. Är förslaget omfattande vill vi ha det även via brev till: Regelrådet, Box 4044, 102 61 Stockholm. Väger det mer än 2 kg skickas remissen till Tillväxtverket, Regelrådet, Västgötagatan 1, 118 27 Stockholm.

Viktiga förordningar och riktlinjer:

Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Förordning (2011:118) om inhämtande av yttrande från Regelrådet