EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

Den 17 oktober publicerade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2024. I detta aviseras åtgärder som faller under von der Leyen-kommissionens sex prioriterade områden. Arbetsprogrammet består av 18 nya initiativ (både lagstiftning och andra), 6 tillbakadragna rättsakter och 16 utvärderingar. Den stora majoriteten utgörs dock av arbetet med de 154 rättsakter som är under behandling av rådet och parlamentet.

Högt prioriterat är minskade regelbördor, vilket bland annat ska ske genom ständig utvärdering av befintlig lagstiftning och särskilda hänsyn vid utarbetandet av ny lagstiftning. I arbetsprogrammet förekommer en rad konkreta initiativ som specifikt syftar till att minska kostnader förknippade med uppgiftslämnande med 25 procent, som aviserat i EU-kommissionens meddelande om EU:s långsiktiga konkurrenskraft. Detta sker på olika områden och avser exempelvis minskad rapporteringsfrekvens, ökade undantag för rapporteringsskyldighet, ökad samordning och digitaliserade förfaranden. Kommissionen publicerade även under dagen ett offentligt samråd som syftar till att inhämta ytterligare förslag på hur rapporteringsbördan ska kunna minskas på olika områden.

I arbetsprogrammet för nästa år prioriteras även genomförande och efterlevnad av EU-lagstiftning i medlemsstaterna.

Kommissionens arbetsprogram 2024

Offentligt samråd om rapporteringsbördor